Thay màn iPhone

2

2 15 - 20 phút

2 12 tháng

Thay màn hình iPhone 11 chính hãng Apple

5.250.000 đ

2

2 15 - 20 phút

2 12 tháng

Thay màn hình iPhone 11 Pro chính hãng Apple

7.770.000 đ

2

2 15 - 20 phút

2 12 tháng

Thay màn hình iPhone 11 Pro Max chính hãng Apple

9.140.000 đ

2

2 15 - 20 phút

2 12 tháng

Thay màn hình iPhone 12 chính hãng Apple

7.770.000 đ

2

2 15 - 20 phút

2 12 tháng

Thay màn hình iPhone 12 mini chính hãng Apple

6.300.000 đ

2

2 15 - 20 phút

2 12 tháng

Thay màn hình iPhone 12 Pro chính hãng Apple

7.770.000 đ

2

2 15 - 20 phút

2 12 tháng

Thay màn hình iPhone 12 Pro Max chính hãng Apple

9.140.000 đ

2

2 15 - 20 phút

2 12 tháng

Thay màn hình iPhone 13 chính hãng Apple

7.770.000 đ

2

2 15 - 20 phút

2 12 tháng

Thay màn hình iPhone 13 mini chính hãng Apple

6.300.000 đ

2

2 15 - 20 phút

2 12 tháng

Thay màn hình iPhone 13 Pro chính hãng Apple

7.770.000 đ

2

2 15 - 20 phút

2 12 tháng

Thay màn hình iPhone 13 Pro Max chính hãng Apple

9.140.000 đ

2

2 15 - 20 phút

2 12 tháng

Thay màn hình iPhone 14 chính hãng Apple

7.770.000 đ

2

2 15 - 20 phút

2 12 tháng

Thay màn hình iPhone 14 Pro chính hãng Apple

9.140.000 đ

2

2 15 - 20 phút

2 12 tháng

Thay màn hình iPhone 14 Pro Max chính hãng Apple

10.400.000 đ

Menu

2
2 2